Pgb voor Wmo-ondersteuning

Heeft u hulp nodig bij dagelijkse activiteiten? Of moet u uw woning aanpassen omdat u een beperking heeft? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij uw gemeente. Een pgb is geld waarmee u zelf hulp inkoopt.

U regelt de volgende diensten en hulpmiddelen met een pgb uit de Wmo:

 • huishoudelijke hulp
 • begeleiding in het dagelijks leven
 • dagbesteding of logeeropvang
 • aanpassing van de woning
 • rolstoel of scootmobiel

Voorwaarden pgb

Uw gemeente stelt de volgende voorwaarden aan een pgb voor Wmo ondersteuning:

 • de gemeente bepaalt of u of uw kind een pgb krijgt
 • u regelt met een pgb bijvoorbeeld diensten en hulpmiddelen - u mag ook iemand opdracht geven om dat te doen (machtigen)
 • u geeft aan waarom in natura niet geschikt is voor u - bij zorg in natura regelt uw gemeente uw zorg, de administratie en de zorgaanbieders
 • u koopt zorg in die doeltreffend en veilig is - dit betekent dat de zorg bijdraagt aan uw zelfstandigheid
 • u moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt - de gemeente kijkt of een pgb bij u past
 • de gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt
 • sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen: dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren - het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor heeft

Budget

Met uw budget koopt u alle hulp in die u nodig heeft.

 • U spreekt zelf met een zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Uw gemeente bepaalt wel een maximaal uurtarief voor de zorg.
 • Koopt u zorg in van een niet-professionele zorgverlener - bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger? Dan kan de gemeente uitgaan van een lager uurtarief.
 • Spreekt u een vergoeding af hoger dan het maximale tarief? Dan mag u het verschil niet uit uw budget betalen.
 • Soms is de zorg die u uitkiest duurder dan zorg in natura. De gemeente mag een pgb dan niet weigeren. Maar de gemeente hoeft ook geen extra geld te betalen. De gemeente geeft u alleen het bedrag dat de zorg in natura zou kosten. Meerkosten betaalt u zelf.
 • U krijgt het pgb niet op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB)regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomsten.

Familieleden of mantelzorgers

U mag mensen uit de omgeving betalen met het pgb. Bijvoorbeeld familieleden of buren. Uw gemeente kan hier wel eisen aan stellen:

 • de persoon moet de hulp geven waarvoor het pgb is bedoeld
 • u moet de afspraken vastleggen in een;zorgovereenkomst: een contract - ook als de hulpverlener familie is
 • op de website van de SVB vindt u modelovereenkomsten en voorbeelden van contracten

Eigen bijdrage

Voor een pgb voor Wmo ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

 • Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.
 • Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage - deels - in te houden op uw uitkering.

Meer weten?

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen